Helsefremmende

barnehage

Fagertun barnehage ble sertifisert som helsefremmende barnehage 15. mars 2017.
Det betyr at vi har fokus på barnas helse, fysisk aktivitet og sunn og god mat i hverdagen.

Anbefalte kriterier for Helsefremmende barnehage:

God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring. Barnehagene er en viktig arena for god helseutvikling. Grunnlaget for kriteriesettet bygger på FNs barnekonvensjon, barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende forskrifter for barnehager. Barnehagen er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Formål:
Helsefremmende arbeid i barnehagene skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte.

1. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen
Det helsefremmende arbeidet er forankret i barnehagens årsplan, vedtekter, øvrige styringsdokumenter og arbeidsmåter. Arbeidet evalueres jevnlig. De ansattes kompetanse skal sikre en god helsefremmende hverdag.

2. Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø
Barnehageeier og styrer setter det psykososiale miljøet på dagsordenen. De ansatte ivaretar barna, skaper et inkluderende miljø og arbeider for et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser.

3. Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag
Aktiviteten kan deles opp i flere bolker, ute og inne. Naturopplevelser og nysgjerrighet er sentralt i barnas hverdag. Aktivitetene bør være varierte.

4. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges
Ansatte bidrar til at måltidene er helsefremmende og at barna får gode matvaner. Vann er tørstedrikk.

5. Barnehagen er tobakksfri
Det er ikke tillatt å bruke røyk eller snus i barnehagens åpningstid.

6. Barnehagen har fokus på god hygiene
Barnehagen bidrar til at barna får gode hygienevaner. Vask av hendene etter toalettbesøk og før måltid er eksempler på vaner som barnehagen kan bidra til å etablere.

7. Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende
Barna skal få lære og erfare om sunn mat, fysisk aktivitet og andre sunne levevaner. De voksne er gode forbilder.

8. Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov
Barnas fysiske og psykiske helse er tema på foreldremøter og i foreldresamtaler. Etter behov etableres det tverrfaglig samarbeid med andre instanser for helhetlige tilbud.

9. Barns medvirkning vektlegges
Barna engasjeres og tas med i diskusjoner om tiltak og tilbud som angår dem.

10. Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid
Det arbeides med å forholde seg til trafikk og andre sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende tiltak for å skape robuste og trygge barn.

Kilde: NFK Barneplakaten